Obchodní podmínky

Proto, abyste si jako zákazníci mohli užít našich pohádek, je zapotřebí, abyste vyjádřili svůj souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.. Díky souhlasu můžete nakupovat členství na dobu neurčitou k obsahu, který je na těchto webových stránkách k zakoupení.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen Podmínky) společnosti Jiří Dráb IČO: 88708721, se sídlem Vidov 108, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatele a koncového Uživatele) vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím tohoto portálu Poskytovatelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Uživatelem se rozumí účastník smluvního vztahu o poskytování služby Poskytovatelem. Uživatelem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba nacházející se v době využívání služby na území České republiky nebo Slovenské republiky.

2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

 1. Uzavření smlouvy, podle které dochází k poskytování služeb nabízených Poskytovatelem, nastává okamžikem odsouhlasení Podmínek na tomto webovém rozhraní. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.
 2. Při uzavření smlouvy každému uživateli vzniká Uživatelský účet. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatel v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Poskytovatelem považovány za správné. Při registraci a při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 3. Odsouhlasením Podmínek Uživatel potvrzuje, že je seznámen s Podmínkami, že souhlasí se všemi ustanoveními a se shromažďováním, zpracováním a využitím zadaných osobních údajů Poskytovatelem pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. Registrací Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných Poskytovatelem na elektronickou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Tento souhlas může Uživatel kdykoli zrušit v nastavení svého uživatelského účtu.
 5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

3. Poskytování služby

 1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve zpřístupnění obsahu v nehmotném elektronickém formátu Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání díla Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.
 2. Poskytování služby Poskytovatelem je realizováno přes stránku www.pohadkovepribehy.cz
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o zpřístupňovaném díle, včetně cen jeho zpřístupnění. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatelem uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).
 6. Objednávka je vyřízena, jakmile Poskytovatel obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému.
 7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Platební podmínky

 1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy může Uživatel uhradit zejména následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem
 2. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
 3. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5. Ukončení smlouvy

 1. Uživatel, který se zaregistroval na webové stránce, prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované Poskytovatelem nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy, ale může smlouvu rozvázat za následujících podmínek.
 2. Ukončit smlouvu může Uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného Poskytovateli. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracovávání údajů o Uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v Podmínkách.
 3. K ukončení smlouvy ze strany Poskytovatele může dojít, jestliže Uživatel použije svůj uživatelský účet v rozporu s Podmínkami nebo s Licencí Uživatele.
 4. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu.

6. Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace)se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených v Podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: reklamace@pohadkovepribehy.cz
 3. Poskytovatel posoudí Reklamaci do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.

7. Ochrana soukromí

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR,

8. Odpovědnost poskytovatele

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatelů.
 2. Poskytovatel není odpovědný za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.
 3. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.
 4. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.

9. Objednané služby

 1. Uživatel může používat službu jen v souladu s uživatelskou licencí.
 2. Dílo, které je k dispozici v rámci služby poskytované Poskytovatelem, je chráněno v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).
 3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílu tak, že by dílo mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Poskytovatel ukončit smlouvu a podat trestní oznámení za porušování autorských práv.
 4. Každé dílo stažené ze služby je označeno jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů Uživatele do staženého souboru. Každý Uživatel, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení díla. Označení slouží Poskytovateli k identifikaci Uživatele a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.
 5. Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněná díla má za účel pouze a výhradně ochranu práv Poskytovatele a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o Uživatelích.

10. Licence Uživatele

 1. Zpřístupněním díla Uživatel získává právo používat dílo podle následujících ujednání.
 2. Dílo získané v rámci poskytování Služby Poskytovatelem má Uživatel právo používat pouze pro osobní potřebu.
 3. Uživatel není oprávněn: a. nabízet, distribuovat, prodávat či licencovat stažená díla dle § 46 a následujícího Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), b. zasahovat do obsahu díla, c. veřejně dílo publikovat a rozmnožovat, d. odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení díla proti nelegálnímu šíření, e. pronajímat dílo, f. jakkoli komerčně dílo využívat.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Znění těchto podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 

error: Content is protected !!